Privatlivspolitik

Når du afgiver personoplysninger til Mosegården Jordbrug, bruger vi dem til at kunne kontakte dig. Vi opbevarer oplysningerne, så kun virksomhedsejerne på Mosegården Jordbrug har adgang til dem. Har du spørgsmål om de persondata vi eventuelt måtte opbevare om dig, så skriv til os, så vi kan fortælle dig præcis, hvilke oplysninger vi har om dig. Har du andre spørgsmål til vores persondatapolitik er du naturligvis også velkommen til at kontakte os.


1. Generelt

1.1
Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På mosegaardenjordbrug.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2. Dataansvarlig

2.1
Den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:

Mosegården Jordbrug I/S

Knabstrupvej 18, Krøjerup

4420 Regstrup

Telefonnummer: 5151 7724

E-mail: mosegaardenjordbrug@riseup.net

CVR: 40300104

(Herefter ”Virksomheden”)

2.2
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer databeskyttelsesloven L 68 – 2017-18 af 17. maj 2018, som er blevet vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til mosegaardenjordbrug@riseup.net.

3. Definitioner

3.1
Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for virksomheden.

Særlige Kategorier af Personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

L 68 – 2017-18 af 17. maj 2018, som er blevet vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

4. Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

4.1
Afhængig af om du er andelshaver, kunde, medarbejder, praktikant eller frivillig aktivist er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som virksomhed. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle køb af varer hos os og udbetalinger af løn og honorarer.

5. De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1
Når du er andelshaver indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Når du er kunde indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer.

Når du er lønnet medarbejder indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr., kontonummer og skatteoplysninger.

Når du er ulønnet praktikant hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer.

Når du er frivillig hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Når du besøger vores hjemmeside eller sociale medier, indsamler vi ikke oplysninger om dig.

5.1.2
Vi indsamler ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (dvs. oplysninger om race eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske eller biometriske data hvis Behandling med henblik på identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold / seksuel orientering) om dig, medmindre du som ansat har særlige helbredsoplysninger, vi skal tage hensyn til.

6. Sådan behandler vi dine Personoplysninger

6.1
Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er andelshaver, kunde, lønnet medarbejder, ulønnet praktikant eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

6.1.1
Er du andelshaver anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit andelskøb;
 • kunne sende dig nødvendig information om din andel;
 • kunne administrere dine indbetalinger
 • kunne sende dig nyhedsbrev

6.1.2
Er du lønnet medarbejder hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at

 • administrere dit medarbejderforhold

6.1.3
Er du ulønnet praktikant hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • administrere din praktik
 • Udføre betalinger for kost
 • kunne sende dig nødvendig information om vores arbejde;

6.1.4
Er du frivillig hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • administrere dit ophold

6.1.5
Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:

 • fremsende faktura til dig;
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
 • kunne udføre dine ordrer;
 • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;

6.1.6
Er du alene bruger af vores hjemmeside, indsamler vi ikke dine oplysninger.

7. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

7.1
Når du bliver andelshaver, medarbejder, kunde, ulønnet praktikant eller frivillig hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores web-shop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

7.2
Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

7.3
Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) for at kunne sende dig relevante nyheder i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov. Vi sender kun nyheder efter aftale med dig.

7.4
I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

8. Deling af dine Personoplysninger

Vi deler ikke de indsamlede oplysninger.

9. Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

9.1
Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

9.2
Er du andelshaver hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til fem år fra din udmeldelse.

9.3
Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til fem år fra dit seneste køb.

9.4
Er du lønnet medarbejder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til fem år fra den dag, din ansættelse ophørte.

9.5
Er du ulønnet praktikant hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til fem år fra den dag din praktik ophørte.

9.6
Er du frivillig hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til fem år fra den dag, dit ophold sluttede.

9.7
Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken andelshaver, kunde, medarbejder, praktikant eller frivillig, opbevarer vi ingen oplysninger om dig.

9.8
Skriver du til os, arkiverer vi din mail med de oplysninger, du selv giver, så længe vi har en saglig grund til at opbevare den.

10. Dine rettigheder

10.1
Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

10.2
Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

10.3
Begrænsning af Behandling
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

10.4
Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

10.5
Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

10.6
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Behandlingen af dine Personplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

10.7

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

11. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

11.1
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

12. Klage til tilsynsmyndighed

12.1
Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

13. Opdatering af denne Politik

13.1
Mosegården Jordbrug er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

Denne Politik er seneste opdateret den 18. januar 2022.